Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Update: 23-05-2018

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Van Forté Benelux B.V en Forté Premium Segments B.V. gevestigd te (3404 LJ) IJsselstein, aan de Einsteinweg 57, hierna te noemen: "Forté"

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van Forté met derden, hierna: "afnemer".

1.2. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door de directie van Forté ondertekend schrijven in welk geval die afwijking slechts geldt voor de opdracht waarvoor de afwijking is overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden van afnemers worden door Forté niet aanvaard.

 1. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen door of vanwege Forté gedaan zijn vrijblijvend.

2.2. Prijzen, uitvoeringen en dergelijke in drukwerken zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Forté derhalve niet. Aan uitingen over het product in brochures of reclamedrukwerk kan geen recht jegens Forté ontleend worden.

 1. Levertijden

3.1. De door Forté opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht Forté jegens de afnemer nimmer tot vergoeding van schade door afnemer of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Forté of haar bedrijfsleiding.

 1. Levering

4.1. Indien afnemer met het in ontvangst nemen van de zaak in gebreke blijft, worden deze voor risico en voor rekening van afnemer bewaard.

4.2. Forté is gerechtigd deelleveringen uit te voeren.

 1. Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn netto en exclusief ten tijde van de leveringen verschuldigde belastingen. 5.2. Indien na aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een kostprijsbepalende factor een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is Forté gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks afnemer het recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.

 1. Betaling

6.1. Alle kosten vallende op de betaling zijn voor rekening van afnemer.

6.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, mits anders vermeld op de factuur. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn geschiedt, is afnemer in gebreke en is hij vertragingsrente van 1% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, van het factuurbedrag verschuldigd. 

6.3. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Het is afnemer niet toegestaan zich op verrekening te beroepen. Klachten geven afnemer niet het recht enige betaling te weigeren of uit te stellen, tenzij de prestatie van Forté in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst.

6.4. De door afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

6.5. Afnemer wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn indien afnemer overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval van een derdenbeslag op zijn vermogen of een deel daarvan wordt gelegd.

6.6. Wanneer Forté het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van afnemer. Ter keuze van Forté kan afnemer belast worden voor de werkelijke kosten, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15% berekend over de aan Forté verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met vertragingsrente, met een minimum van € 250,00.

6.7. Forté behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Forté is gerechtigd haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten, althans niet uit te voeren, zolang door afnemer niet voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De eigendom van de door Forté geleverde zaken gaat eerst op afnemer over nadat deze aan Forté alles heeft voldaan wat aan Forté ter zake van de levering van die zaken - daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele renten en kosten - verschuldigd is. Indien afnemer in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde, dient zij Forté in staat te stellen tot het terugnemen van de zaken, op straffe van een direct opeisbare boete van € 250,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat de afnemer één dezer verplichtingen niet nakomt.

7.2. Het is afnemer niet toegestaan de met het eigendomsvoorbehoud belaste zaken te vervreemden, te verbruiken, te vermengen dan wel zodanig te handelen, dat deze zaken niet meer als door Forté geleverde zaken traceerbaar zijn.

 1. Acceptatie en claims

8.1. De hoeveelheid van de geleverde zaken wordt als juist erkend, tenzij terstond door afnemer manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco's dienen door afnemer binnen 3 werkdagen na aflevering gedetailleerd schriftelijk aan Forté te worden bevestigd.

8.2. Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk door afnemer bij Forté te worden ingediend onder vermelding van het artikel en de aard van de klacht. Indien gebreken pas in een later stadium kunnen worden ontdekt, dienen reclames binnen 1 werkdag na ontdekking aan Forté bekend te worden gemaakt.

8.3. Reclames over facturen moeten uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst aan Forté gemeld worden.

8.4. Bij reclames dient afnemer Forté in staat te stellen de gereclameerde zaken in ongewijzigde toestand te inspecteren, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen.

Reclames geven afnemer geen recht tot opschorting van enige aan Forté verschuldigde prestatie, tenzij de geleverde zaken in het geheel niet beantwoorden aan de overeenkomst. Compensatie door afnemer is nimmer toegestaan.

8.5. Na het verstrijken van de in lid 1 t/m 3 van dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen te hebben goedgekeurd.

8.6. Reclames ontslaan afnemer niet van zijn verplichting tot afname van nog te verrichten leveranties.

8.7. Indien de reclame over de levering gegrond is worden de zaken, naar keuze van Forté vervangen of gecrediteerd tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende zaken.

 1. Overmacht

Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Forté kan worden verlangd, gelden als overmacht. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer wilde stakingen binnen het bedrijf van Forté, een gebrek aan voor de nakoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, evenals het niet tijdig of niet deugdelijk leveren

aan Forté door haar (toe)leveranciers.

 1. Aansprakelijkheid

10.1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Forté of haar bedrijfsleiding, is Forté nimmer aansprakelijk voor enige schade van afnemer, direct of indirect, of bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard dan ook.

10.2. Forté is nimmer aansprakelijk indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de door Forté verstrekte en/of op de bijgevoegde documentatie vermelde instructies en voorschriften, of indien de zaken in een gewijzigde verpakking zijn verpakt, dan wel in een andere staat dan de originele door afnemer zijn doorverkocht of verstrekt.

10.3. Indien Forté aansprakelijk wordt geacht voor enige door afnemer geleden schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Forté in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.

10.4. Indien Forté aansprakelijk wordt geacht en de assuradeur van Forté in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Forté beperkt tot twee maal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tot een maximum van € 5.000,00. 

 1. Geschillenbeslechting

11.1. Op alle, onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2. De Rechtbank te Midden-Nederland is bevoegd, dan wel naar keuze van Forté, de volgens de gewone competentieregels bevoegde Rechter.

 1. Wijzigingen en vindplaats van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 53/2017 ter griffie van de Rechtbank te Midden-Nederland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

nieuws
Airco Actie 2019

Wij horen klanten regelmatig zeggen dat “het airco seizoen weer begonnen is” en...
lees meer

Terugblik AMT 2019

Afgelopen maand waren wij weer aanwezig op de Auto Prof | AMT Live 2019 in Gorinchem. Dé...
lees meer